ในปัจจุบันการทำงานของตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล หรือที่เรามักจะเรียกสั้น ๆ กันว่า HR หลาย ๆ คนอาจจะมองว่าเป็นงานที่ง่ายและน่าเบื่อ แต่รู้หรือไม่ว่าจริง ๆ แล้ว HR นั่นคือ บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาพนักงานและองค์กรให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย HR นอกจากพวกเขาจะมีหน้าที่ในการคัดสรรบุคลากรที่เก่ง มีความรู้ มีความสามารถเข้ามาทำงานภายองค์กรแล้ว พวกเขายังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกด้วย จะมีอะไรบ้าง มารู้ไปพร้อม ๆ กันได้เลย

ประเด็นสำคัญ

HRM & HRD คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?

ทรัพยากรบุคล

1. กลุ่มงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management: HRM)

ประกอบด้วยงานตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มหาคนเข้าทำงานในองค์กร การจ่ายค่าจ้าง หรือเงินเดือน ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน เวลาปฏิบัติงาน และยังรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในองค์กร

1.1 ฝ่ายวางแผนกำลังคน (Manpower Planning)

สำหรับ HR ในฝ่ายวางแผนกำลังคนจะมีหน้าที่ในการวางแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดนโยบายการสรรหาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ การทบทวนมาตรฐานการประเมิน และการจัดการเรื่องค่าตอบแทนด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

1.2 ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง (Recruitment & Selection)

HR ฝ่ายสรรหาว่าจ้างเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของ ทรัพยากรบุคคล หรือ HR ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานภายในองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การรับการร้องขอพนักงานใหม่ หรือมาทดแทนคนเก่า การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้และคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการ ลงประกาศรับสมัครงาน จัดการนัดสัมภาษณ์งาน ประกาศผลสัมภาษณ์งาน และจัดทำสัญญาว่าจ้างพนักงานใหม่

1.3 ฝ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ (Compensation & Employee Service)

มีหน้าที่ในการดูแลค่าตอบแทนของพนักงานทุกคนขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น การ คำนวณเงินเดือน ค่าแรง และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) ค่าเดินทาง (ทำงานนอกสถานที่) ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะมอบให้แก่พนักงานอีกด้วย เช่น วันหยุด (ลากิจ, ลาป่วย) โบนัส ประกันสังคม ประกันสุขภาพ และกองทุนเลี้ยงชีพ เป็นต้น

Hr

2. กลุ่มงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development: HRD)

ประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การพัฒนาองค์กร และยังรวมถึงการประเมินพนักงานในแต่ละตำแหน่ง อีกด้วย

2.1 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Learning and Development)

พนักงาน HR ในฝ่ายนี้ จะมีหน้าที่การวางแผนการพัฒนาบุคลากร ออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร และประเมินการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ HR ก็จะต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน

2.2 ฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development)

นอกจาก ทรัพยากรบุคคล จะมีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานแล้ว ยังจะต้องมีการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับตนเองอีกด้วย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร และในยุคเทคโนโลยีแบบนี้ นอกจาก HR จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดทรัพยากรบุคลากรแล้วนั้น HR ยังจะต้องมีการนำเทคโนโลยี หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยทำให้บุคลากรทำงานได้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินออนไลน์ ด้วย OnTime Application ที่จะช่วยทำให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงานได้ สะดวก รวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะต้องเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ก็สามารถที่จะลงเวลาเข้า-ออกงานได้ตลอด

สามารถทดลองใช้งาน OnTime Application ได้ฟรี!!

เห็นแบบนี้แล้วใครที่กำลังจะเปลี่ยนสายงาน หรือเริ่มต้นเส้นทางการทำงานสาย HR คงเข้าใจหน้าที่การทำงานของตำแหน่งงานนี้มากยิ่งขึ้น เพราะทรัพยากรบุคคล (HR) ไม่ได้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรและคัดเลือกเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงติดตามเทรนด์ เทคโนโลยีว่ามีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาไปมากแค่ไหน เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากร